Nokevalin NSnappy-mittalaitteet ja digitaalinen omavalvontapalvelu täyttävät EU-asetuksessa 37/2005 määriteltyjen standardien mukaiset kalibrointivaatimukset

EU-komission asetus 37/2005 pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen seurannasta kuljetuksen, välivarastoinnin ja varastoinnin aikana asettaa selkeän vaatimuksen mittalaitteille. Asetuksen viittaamat standardit asettavat vaatimuksen säännölliselle kalibroinnille. Asetus on unionin antamista määräyksistä vahvin ja se on jäsenmaita suoraan velvoittavaa lainsäädäntöä ja se on voimassa sellaisenaan kaikissa EU:n jäsenmaissa.

EU:n asetus 37/2005 velvoittaa mittalaitteet täyttämään standardien EN 12830, EN 13485 ja EN 13486 vaatimukset. Standardi asettaa mittalaitteille erinäisiä vaatimuksia liittyen mittatarkkuuteen, reagointinopeuteen ja muihin ominaisuuksiin. Standardin EN 13485 kohdassa 9 säännöllisestä varmistuksesta mainitaan, että kylmätilan mittalaitteet, jotka ovat käytössä, tulee säännöllisesti varmistaa eli kalibroida standardin EN 13486 mukaisesti.

EU:n asetus siis edellyttää, että lämpötilamittalaitteiden on oltava standardien mukaisia ja niiden mittaustarkkuus on säännöllisesti tarkistettava kalibroinnilla.

Nokevalin NSnappy-mittalaitteet ja digitaalinen omavalvontapalvelu ovat standardien mukaisia

Nokevalin NSnappy-mittalaitteet ja NSnappy-omavalvontapalvelu täyttävät kaikki kolmen vaaditun standardin mukaiset vaatimukset, kuten muun muassa vaatimukset tarkkuudelle ja reagointinopeudelle.

Nokevalin NSure-elinkaaripalvelu huolehtii säännöllisistä kalibroinneista ilman laitteiden käyttökatkoksia

Nokeval NSnappy-mittalaitteisiin kuuluva NSure-elinkaaripalvelu varmistaa säännölliset ja helpot kalibroinnit mittalaitteille.

Asiakkaalle toimitetaan kalibroidut ja säädetyt mittalaitteet postissa automaattisesti ja säännöllisesti. Mittalaitteet on erittäin helppo vaihtaa ja palauttaa käytössä olleet laitteet samalla paketilla takaisin Nokevalille uudelleenkalibrointiin. Nokeval varmistaa vastuullisen ja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan tarjoamalla ylivertaisen kalibrointipalvelun, joka on kustannustehokas ja ympäristöystävällinen.

NSure-elinkaaripalvelu takaa luotettavasti toimivat, ajallaan huolletut ja jatkuvan takuun piirissä olevat laitteet ilman käyttökatkoksia.

Kalibrointitodistus on aina saatavilla

Nokevalin mittalaitteiden kalibrointitodistukset löytyvät NSnappy-omavalvontapalvelusta, josta niiden vaatimuksenmukaisuus voidaan vaivattomasti osoittaa terveystarkastajalle.

 


UKK / FAQ – Usein kysytyt kysymykset

Ketä EU-asetus 37/2005 koskee ja ketä se ei koske?

Asetus koskee lämpötilan seurantaa pakastettujen elintarvikkeiden kuljetuksen, välivarastoinnin ja varastoinnin aikana.

Asetus ei koske vähittäismyyntitiloissa käytettyjä pienlaitteita tai pieniä pakastesäilytystiloja (Suomessa max. 10 kuutiometriä).

Miksi kalibrointi on tärkeää ja mitä hyötyjä kalibrointi tuo?

Lämpötilamittalaitteiden tarkkuus on keskeinen tekijä toimintaympäristöissä, joissa kuljetetaan, varastoidaan tai välivarastoidaan pakastettuja elintarvikkeita. Virheelliset mittaukset voivat johtaa tuotantovirheisiin, laadun heikkenemiseen ja ruokaturvallisuusriskeihin. Siksi on tärkeää, että lämpötilamittalaitteet ovat tarkasti kalibroituja ja että niiden mittaukset ovat luotettavia. Kalibrointi on olennainen prosessi varmistaessaan, että lämpötilamittalaitteet toimivat tarkasti ja luotettavasti.

Tarkasti ja luotettavasti toimivat lämpötilamittalaitteet pitävät huolen siitä, että kylmälaitteet toimivat optimaalisesti oikeassa lämpötilassa ja laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Oikea lämpötila varmistaa arvokkaiden elintarvikkeiden säilyvyyden sillä maksimaalisella säilyvyysajalla, jonka tuotteen valmistaja niille lupaa. Lisäksi oikeassa lämpötilassa toimiva kylmälaite säästää energiaa ja kestää pidempään rikkoutumatta. Tämä näkyy suorana säästönä energiakustannuksissa sekä vähentää huoltokustannuksia ja investointitarpeita uusiin kylmälaitteisiin.

Miten mittalaitteet on tarkastettava ja kalibroitava?

Standardit EN 13485 ja EN 13486 määrittelevät, miten mittalaitteet tulee kalibroida. Standardin EN 13485 kohdassa 5.3.1 kerrotaan testausmenetelmä, jolla lämpötilan mittausvirhe tulee selvittää.

Standardi vaatii kalibroinnin useassa eri lämpötilapisteessä. Mittaussykli on seuraava: lämpötilaa pidetään vuorotellen 0 %, 50 % ja 100 % mittausalueesta tai seuraavissa kiinteissä lämpötiloissa: -30 °C, 0 °C ja +30 °C, jos mittausalue on laajempi kuin nämä lämpötilat. Lämpötilan tasaantumisajan jokaiselle lämpötilalle on oltava vähintään 1 tunti.

Lämpötilamittalaitteen tarkkuuden tarkistus kolmessa eri lämpötilapisteessä.
Lämpötilamittalaitteen tarkkuuden tarkistus kolmessa eri lämpötilapisteessä.

 

Virtalähteiden vaihtaminen ei ole kalibrointia. Lähettimissä olevat paristot tai akut ovat kuluvia osia, joiden avulla mittaustiedot kerätään ja välitetään verkkoon. Paristojen vaihdolla ei ole mitään tekemistä kalibroinnin kanssa.

Voinko tarkistaa mittalaitteen tarkkuuden itse?

Tarkastuksen voi tehdä itse, jos omaa riittävät tiedot mittaustekniikasta ja käytettävissä on hyväksytyt mittalaitteet. Käytännössä se on hidasta ja hankalaa. Lisäksi kalibrointi vaatii vertailulaitteen, joka on kalibroitu jäljitettävästi ja on kertaluokkaa tarkempi kuin kalibroitava mittalaite. Myös vertailumittari täytyy kalibroida säännöllisesti ja siitä on oltava jäljitettävä kalibrointitodistus, joka kattaa mitattavan alueen.

Käytännössä kalibroinnin suorittaminen itse ei ole koskaan järkevää eikä kustannustehokasta, vaan varminta on käyttää sellaisen valmistajan tuotteita, joissa on huomioitu säännöllinen tarkastusvaatimus jo suunnitteluvaiheessa.

Miksi vertailumittarilla tarkistaminen yhdessä lämpötilassa ei riitä?

Mittalaitteen vikaantumisen luotettava toteaminen ei ole mahdollista yhdessä vertailulämpötilassa, sillä lähetin saattaa näyttää sattumalta oikein juuri tarkastuslämpötilassa, vaikka muissa lämpötiloissa virhe voi olla hyvinkin suuri. Tämän vuoksi tarvitaan vähintään kolme tarkastuspistettä, jotta voidaan olla varmoja siitä, että mittalaite on kunnossa ja mittaa tarkasti koko mittausalueella.

Kalibrointivaatimusten täyttämiseksi Nokeval kehitti ainutlaatuisen NSure-elinkaaripalvelun, jolla IoT-lämpötilamittalaitteiden tarkkuus varmistetaan säännöllisesti. Vaihtomoduulijärjestelmään perustuva ja kalibroinneista automaattisesti huolehtiva palvelu toimii siten, ettei mittalaitteiden käyttö keskeydy.

Miksi vertailumittarilla tarkistaminen yhdessä lämpötilassa ei vastaa tarkastusvaatimuksia?

Vertailulaitteen tulee olla tarkkuudeltaan parempi kuin tarkastettava mittauskohde. Yhdessä pisteessä tapahtuvalla vertailumittauksella ei voida varmistua tarkkuudesta muissa lämpötiloissa. Yhdessä mittauspisteessä mittalaite saattaa näyttää oikein ja kaikkialla muualla väärin. Valvontalaitteen tarkkuuden ylläpitämisessä ei voi lähteä todennäköisyysajattelusta, vaan tarkkuus on osoitettava useammassa pisteessä (standardit EN 13485 ja EN 13486).

Onko olemassa itsekalibroituvia laitteita?

Laitteen voi väittää olevan itsekalibroituva, mutta se ei täytä asetuksen ja lain vaatimusta kalibroinnista.

Onko kalibrointi pakollista?

Lämpötilamittalaitteiden kalibrointi ei ole vapaaehtoista, vaan perustuu EU-asetukseen ja sen viittaamiin standardeihin. EU-asetus 37/2005 edellyttää standardien mukaiset vaatimukset laitteiden tarkkuudelle ja kalibroinnille. Kalibrointiprosessi on kriittinen osa laadunvarmistusta ja varmistaa, että lämpötilamittalaitteet toimivat jatkuvasti ja luotettavasti varmistaen ruokaturvallisuuden.

Mittalaitteiden kalibroinnin tarkistaminen on osa terveystarkastajan tekemää elintarvikevalvontaa.

Lisätietoa: Komission asetus (EY) N:o 37/2005